سیما افتخاری راد

کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران، نفاش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه