بهنوش فروتن - سکوت - گالری شکوه

سکوت

«سکوت» عنوان نمایشگاهی ست از آخرین نقاشی‌های بهنوش فروتن که از روز جمعه، چهاردهم آبان ماه در گالری شکوه گشایش خواهد یافت و نمایش آثار تا تاریخ بیست‌وپنجم آبان ادامه خواهد یافت. بهنوش فروتن در بیانیه‌ی نمایشگاه سکوت می‌نویسد: “آثار ارایه شده در این مجموعه، اگر چه نشان دهنده ی عناصر آشنایی از طبیعت اند اما به پندار من، آدمی را به درون خویشتن خود فرا می خوانند و اشارتی هستند به آرامش، تمرکز و مراقبه ای که در کنار شور و حرکت و پویایی در جان هر یک از ما هست. مناظری آرام که نه ساکت اند و نه ساکن بلکه در حال واگویه های حدیثی از گونه ای دیگر….”

جهان شگفتی است از وجود انسان؛ جهانی که جامع پدیده‌های گوناگونی است و گاه حتی متناقض. در درون خود
زیر و زبر ها دارد، شادی و غم ، خواب و بیداری، آرامش و طغیان، نیاز و استغنا و …. . صفاتی که جمع آمدنشان در یکجا شگفتی می‌آفریند و همین هاست که پیکر کوچک و محدود انسان را وسعتی غیر قابل تصور می‌بخشد؛ و شاید بتوان گفت “آن” آدمی و کمالی که در جان او نهفته است آن‌گاه حاصل می‌شود که میان این اضداد تعادلی بر قرار سازد از جنس آموزه‌های ناب انسانی، تعادلی بر آمده از صدر نشینی مکارم…
› بخشی از بیانیه نمایشگاه