گستره آواز شب در باغ طلایی

محمد نوریان | گالری فرمانفرما | ۶ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸…