رضا رفیعی راد

متولد ۱۳۵۳، کارشناس ارشد نقاشی، پژوهشگر و استاد مدعو دانشگاه گیلان