کندویی در تن

گالری نگاه از روز جمعه، سی‌ام شهریور میزبان نمایشگاهی ست از آثار نقاشی گروهی از هنرمندان با عنوان «کندویی در تن». عظیم مرکباتچی هنربانی این نمایشگاه را بر عهده داشته است و در آن آثاری از هنرمندان معصومه باقری، زهرا به نژاد، فرزاد چگینی و زینب درتومی به نمایش درمی‌آید. نمایشگاه کندویی در تن تا تاریخ یازدهم شهریور در گالری نگاه ادامه خواهد داشت.

نگـرش و تعمـق در آسـیبپذیری یکـی از راهکارهـای مهـار و کنتـرل آن در گـذر زمــان اســت. آســیبپذیری بــرای بســیاری از مــا واژهای بــا بــار معنایــی منفیســت، کـه میتوانـد دو وجـه ظاهـری و درونـی داشـته باشـد. هنگامـی کـه سـخن از انسـان آسـیبپذیر بـه میـان میآیـد، بیشـتر واکنشهـای ‌‌روانـی و سـایکو نمـود پیـدا میکنـد. چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه انسـان بـا روان چندپـاره در بنـد آن اسـت. چنانچـه کسـی شـور رهایـی در جـان داشـته باشـد در دنیـای مبهـم و نامیـرای آن لطـف و جاذبـهای رازآمیـز بازمییابـد. ایـن نکتـه در آثـار پیـش رو بـه وضـوح دیـده میشـود و هرچنـد قابلیـت بسـط و پرداخـت بیشـتری بـه لحـاظ معنایـی را دارا هسـتند امـا در کل مفهومـی واحـد را میتــوان از ایــن آثــار اســتخراج کــرد.
› عظیم مرکباتچی

گالری نگاه

گالری نگاه | به نشانیِ تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، پلاک 64. | شماره تماس: 88493141 و 88493129 | ساعات بازدید: 11 الی 19 | * گالری نگاه روزهای دوشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر