سایه سار

گالری هپتا از روز جمعه، نهم شهریور میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «سایه سار»؛ نمایشگاهی از آثار نقاشی مهرداد وکیلی. نمایش مجموعه سایه سار تا تاریخ چهاردهم در گالری هپتا ادامه خواهد یافت. در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم:

باد را صدا کن،خواهد پیچید / رگها پر خون،فوران آتش / خواب بی کرانگی است؟ / آرام تنم خواهد رسید / اما دیر / یا به وقت شکفتن آهن / شکفتن نور / آن نیزه پر نور سرخ / چه رویایی خواهم بود برای دستانتان / برکه های کوچک جاری / یا دریای ساکن خاموش؟
هوکا

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran