نمایشگاه‌های گالری فرمانفرما

اثر جواد علیمحمدی اردکانی

زندگی

جواد علیمحمدی اردکانی | گالری فرمانفرما | ۲۹ شهریور الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸…

اثر مریم آقایی

سازگاری

مریم آقایی | گالری فرمانفرما | ۲۹ شهریور الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸…

گستره آواز شب در باغ طلایی

محمد نوریان | گالری فرمانفرما | ۶ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸…