اثر امیر رضا فقیهی | artwork by amir reza faghihi

دیالکتیک

گالری فرمانفرما، از دوازدهم تا بیست‌ودوم مرداد ماه، نمایشگاهِ انفردی امیررضا فقیهی را برگزار می‌کند. این هنرمند که فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده؛ اکنون به واسطه پیشینه‌ای که در نگارگری و نقاشی کسب کرده است با مجموعه‌ای جدید از آثارش به گالری فرمانفرما آمده است.

“دیالکتیک” نام این مجموعه از آثار اوست که بیانگرِ نگرشِ این هنرمند به جهان پیرامونش است. نقاشی‌های امیررضا فقیهی، معرفِ گفت و گوی انسانِ معاصر در میان تنگناهای سنت و مدرنیته است. او در بخشی از استیتمنت خود سوال و دغدغۀ اصلی ذهنش را بیان می کند:

مرداب تحجر یا گرداب تجدد؟ به راستی در این بازیِ تکراری کدام یک برندۀ میدان است؟

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran