تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

شنبه 1 اردیبهشت-1397
 • گالری سایه | سُداب | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  رضا ستایش | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | سگ | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | و باد، موج، ستاره، پرنده | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | سیاه و سفید | جمعه 31 فروردین-1397 - پنجشنبه 13 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی به انتخاب فریدون آو | ۳۱ فروردین الی ۱۴ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | جذابیت پنهان | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  حسین تمجید | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | آرام گذر کن | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  زهره حاتمی پور | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | نگران | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  طناز توسلی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | بی در کجایی | جمعه 31 فروردین-1397 - شنبه 15 اردیبهشت-1397 @ 

  آلاله نوایی | ۳۱ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون ۱ | خزینه | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  افشین باقری | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | زنده‌ام که روایت کنم | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | تصویرسازی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | آپوپتوسیس | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها