تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

پنجشنبه 3 خرداد-1397
 • گالری اعتماد | تصادف با خورشید | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - دوشنبه 28 خرداد-1397 @ 

  هدی کاشیها | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | تیر برق های عاشق | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  آرش لاهیجی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | خندیدن در خانه ای که می سوخت | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  افشین چیذری | ۲۸ اردیبهشت الی ۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اعتماد | خط قرمز و دیگر چیزها | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - دوشنبه 28 خرداد-1397 @ 

  مجتبی طباطبایی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | رویای یک نیمه شب تابستانی | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  سیما شاهمرادی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۸ خرداد

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها