تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

یکشنبه 6 فروردین-1396
 • گالری ثالث | سریگرافی های ویکتور وازارلی | جمعه 13 اسفند-1395 - یکشنبه 13 فروردین-1396

  ویکتور وازارلی | 13 اسفند الی 13 فروردین

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | تصویر کوچک، آینه بزرگ | جمعه 20 اسفند-1395 - جمعه 25 فروردین-1396

  گروهی از هنرمندان | عکاسی | 20 اسفند الی 26 فروردین

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | فهرست 2 - روی کاغذ | جمعه 20 اسفند-1395 - دوشنبه 14 فروردین-1396

  گروهی از هنرمندان | 20 اسفند الی 14 فروردین

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها